Minghui Org

 

 1. 法轮大法明慧网成立于九九年六月。明慧网的主旨在于用来自中国大陆的第一手资料,揭露中共对法轮功的迫害,讲清法轮功 ...
  法轮大法明慧网成立于九九年六月。明慧网的主旨在于用来自中国大陆的第一手资料,揭露中共对法轮功的迫害,讲清法轮功 ...
  http://minghui.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 2. La mia ex compagna di scuola mi ha dato un libro della Dafa, lo Zhuan Falun. Dopo averlo aperto, ho visto la foto del Maestro Li Hongzhi, il fondatore della Dafa, e ...
  La mia ex compagna di scuola mi ha dato un libro della Dafa, lo Zhuan Falun. Dopo averlo aperto, ho visto la foto del Maestro Li Hongzhi, il fondatore della Dafa, e ...
  http://it.minghui.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 3. 李洪志先生所著的指导法轮大法(法轮功)修炼的书籍和文章。免费阅读、打印。李洪志先生传授的法轮大法(法轮功),是 ...
  李洪志先生所著的指导法轮大法(法轮功)修炼的书籍和文章。免费阅读、打印。李洪志先生传授的法轮大法(法轮功),是 ...
  http://gb.falundafa.org/falun-dafa-books.html...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 4. 大陸消息 | 海外之窗 | 時事評論 | 明慧期刊 | 天人之間 | 詩文樂畫 | 影視廣播
  大陸消息 | 海外之窗 | 時事評論 | 明慧期刊 | 天人之間 | 詩文樂畫 | 影視廣播
  http://big5.minghui.org/mh/fenlei/217...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 5. 大陸消息 | 海外之窗 | 時事評論 | 明慧期刊 | 天人之間 | 詩文樂畫 | 影視廣播
  大陸消息 | 海外之窗 | 時事評論 | 明慧期刊 | 天人之間 | 詩文樂畫 | 影視廣播
  http://big5.minghui.org/mh/fenlei/288...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 6. 一九九九年七月二十日后,李洪志师父离开纽约,在山中静观世间(二零零零年一月十九日发表)
  一九九九年七月二十日后,李洪志师父离开纽约,在山中静观世间(二零零零年一月十九日发表)
  http://media.minghui.org/gb/0001/Jan/19/Master_Li_after_July_99.html...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 7. Tin tức tức mới nhất về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới và ...
  Tin tức tức mới nhất về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới và ...
  http://vn.minghui.org/news...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 8. Site ClartÈs et sagesse du Falun Dafa (version franÁaise de minghui.org)
  Site ClartÈs et sagesse du Falun Dafa (version franÁaise de minghui.org)
  http://fr.minghui.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 9. 明慧专题:中共活体摘取法轮功学员器官 Terrifying Truth about Chinese Communist Party (CCP) organ harvesting from Falun Gong practitioners
  明慧专题:中共活体摘取法轮功学员器官 Terrifying Truth about Chinese Communist Party (CCP) organ harvesting from Falun Gong practitioners
  http://package.minghui.org/mh/packages/organ-harvest...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 10. Ming Hui Academy is a bilingual Chinese school, which accepts students of various ages and various cultural backgrounds. Based on the principle of “Truthfulness ...
  Ming Hui Academy is a bilingual Chinese school, which accepts students of various ages and various cultural backgrounds. Based on the principle of “Truthfulness ...
  https://minghuiacademy.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

Thumbnails powered by Thumbshots